Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Lammin Betoni Oy / Lammi-Kivitalot
(Y-tunnus: 0150601-1)
Paarmamäentie 8
16900 Lammi

puhelin 0207 530 440

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Inkiläinen
etunimi.sukunimi@lammi.fi

3. Rekisterin nimi

Lammin Betoni Oy Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakastietojen rekisteröinti, asiakkaiden osoitteenmuutosten ja muiden asiakastietojen muutosten (esim. yhteyshenkilöiden muutokset) rekisteröinti
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito
 • laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä
 • henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen kirjaaminen ja toteuttaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset ja kyselyt
 • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • Lammi-konsernin sekä sen kulloistenkin yhteistyökumppaneiden tavaroiden, palveluiden ja tapahtumien markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Lammin Betoni Oy:n asiakkaita. Asiakkaina voivat olla sekä yksityiset henkilöt että yritykset tai yritysten edustajina toimivat henkilöt.

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot (jäsentiedot):

 • Asiakasnumero
 • Asiakkuuden alkamisaika ja yhteydenottotapa
 • Henkilön nimi tai yrityksen nimi, y-tunnus ja yrityksen edustajan nimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot sekä rakennuspaikan yhteystiedot)
 • Laskutus- ja maksutapatiedot
 • Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • Mahdolliset peruutus- ja palautustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella saatavat mahdolliset muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada kaupunkien ja kuntien tonttijakojen yhteydessä sekä rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivustoilta, mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa Lammi-konsernin kulloisillekin yhteistyökumppaneille liiketoiminnan tarpeiden mukaan yhteistyötoimitusten toteuttamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tilauslomakkeet ja muut mahdollisesti manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy. Kiinteistössä on kulunvalvonta.

ATK:lla käsiteltävä aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä. Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle osoitteeseen (Lammin Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi) tai käymällä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, yhteisön nimi, osoite ja puhelinnumero. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3 kuukautta) kuluessa. Henkilötietolain mukaan tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheen korjaamista koskevan pyynnön. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Lammin Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi tai käymällä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todentava asiakirja mukanaan.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ja luovutus suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröity voi käyttää kielto-oikeuttaan lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun kirjeen osoitteeseen Lammin Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todentava asiakirja mukanaan.