Sokkeli eli perusmuuri

Sokkeli on osa rakennuksen perustuksia. Sen tehtävänä on siirtää yläpuolisten seinien kuormitus edelleen anturalle. Sokkeli voi toimia myös maanpainetta välittävänä rakenteena.

Sokkeli tehdään anturan päälle ja sen päälle tulee rakennuksen runko. Sokkeli jää yleensä osittain maan alle ja osittain näkyviin. Jos maaperä rakennuksen alla on riittävän kantavaa, ei rakennuksen painoa laajemmalle alalle jakava antura ole välttämättä tarpeen. Usein antura kuitenkin vaaditaan.

Sokkelin valmistus

Sokkeli tehdään usein teräsbetonista tai harkoista anturan päälle. Sokkeli voidaan joko perustaa jatkuvan anturan varaan, tai käyttää sokkelipalkkeja jotka voidaan tukea päistään pilarianturoiden varaan. Sokkelipalkkien ja pilarianturoiden käyttö on omakotitaloissa verrattain vähäistä.

Sokkeli on valmistettava riittävän korkeaksi, jotta se pitää rakennuksen irti maasta ja kosteudesta. Sokkelin tulee olla myös riittävän syvä, jottei routa pääse anturan ja talon alle. Sokkelin ympärillä on myös huolehdittava pintavesien poisjohtamisesta, ettei vesi pääse valumaan rakenteisiin. Huolella valmistetussa sokkelissa ei synny kylmäsiltoja, joista saattaisi aiheutua kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Myös sokkelin ja sen yläpuolisen seinän liitos on oltava ilmatiivis.  Kapillaarikatkot sokkelin ja yläpuolisen seinän sekä sokkelin ja lattian välissä estävät veden johtumisen rakenteiden välillä.

Luja sokkeli valuharkoista

Kun halutaan yhdistää teräsbetonisokkelin lujuus ja harkkorakentamisen helppous, voidaan sokkeli toteuttaa valuharkoista. Tällöin ontelolliset betoniharkot ladotaan anturan päälle ilman muurausta. Ladonnan yhteydessä rakenne raudoitetaan ja siihen asennetaan tarvittavat tartunnat alaohjauspuuta varten. Lopuksi rakenne valetaan täyteen betonia pumppuvalulla. Näin syntyy luja ja yhtenäinen teräsbetonisokkeli, joka kestää hyvin maanpainetta ja talon kuormia. Valuharkoilla voidaan toteuttaa sekä maanvarainen että tuulettuva sokkeli.

Valuharkkosokkeli voidaan toteuttaa kohteen tarpeista riippuen eristeharkoista tai eristämättömistä muottiharkoista.

Lue lisää eristeharkoista » tai muottiharkoista »